Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΚΕΑ


Σύνθεση Νοικοκυριού

Μονογονεική Οικογένεια

Σε διάσταση

Δεν αρκεί η χωριστή φορολογική δήλωση. Χρειάζεται κάποια τεκμηρίωση, όπως πχ τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση διάστασης ή δικαστική απόφαση λύσης του συμφώνου συμβίωσης, ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας παιδιών, ή πρόσφατη αίτηση διαζυγίου για τη διάσταση, ή αποδεικτικά που τεκμηριώνουν ότι οι σύζυγοι δεν συνοικούν (μισθωτήρια συμβόλαια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ), ή άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι το άτομο δεν αποτελεί μέλος του νοικοκυριού. Απλές υπεύθυνες δηλώσεις ή ένορκες βεβαιώσεις δεν αρκούν.

Αν δεν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη δεν μπορούν να κάνουν κοινή αίτηση για το ΚΕΑ. Χρειάζεται τεκμηρίωση της διάστασης παρόλα αυτά, έστω και μια βεβαίωση από την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας που έχει επιληφθεί.

Φυλακισμένοι

Περιπτώσεις Φιλοξενίας

Αιτήσεις όταν υπάρχει φιλοξενία γίνονται και από το Δήμο και από το ΚΕΠ. Ωστόσο, σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού/ων που να τεκμηριώνει οποιοδήποτε στοιχείο δεν προκύπτει από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, αυτό/ά προσκομίζεται/ονται αποκλειστικά στους Δήμους (τα ΚΕΠ δεν παραλαμβάνουν δικαιολογητικά).

Ναι. Σε περίπτωση που η φιλοξενία έχει δηλωθεί στο Ε1 του φιλοξενούμενου και υπάρχει και υπογεγραμμένο έντυπο συναίνεσης, η αίτηση συνεχίζεται κανονικά.

Παραχώρηση

Αν προσκομίσει δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την παραχώρηση, τότε υπάρχει η δυνατότητα της συγκεκριμένης αλλαγής στην αίτηση. Σημειώνεται ωστόσο, ότι αυτή η αλλαγή θα πρέπει να απεικονίζεται στο επόμενο Ε1, σε διαφορετική περίπτωση ο δικαιούχος υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ, περί διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποτελεί φιλοξενία, η οποία πιθανότατα δηλώνεται εξαιτίας φορολογικών κινήτρων. Δεν προκύπτει πουθενά από την ΚΥΑ του προγράμματος ότι αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να αποκλειστούν. Αντίθετα, μπορούν προσκομίζοντας τα πρόσφορα δικαιολογητικά να τεκμηριώσουν την τρέχουσα κατάσταση τους. Πρέπει ωστόσο, να γίνεται ξεκάθαρο στους πολίτες, ότι οι όποιες αλλαγές δηλωθούν στην αίτηση του ΚΕΑ (σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση) θα πρέπει να αποτυπώνονται και στην επόμενη φορολογική δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν τα χρήματα που καταβλήθηκαν και το νοικοκυριό δεν θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ για ένα έτος.

α) Θεωρείται παραχώρηση. Μπορούν προσκομίζοντας τα πρόσφορα δικαιολογητικά να τεκμηριώσουν την τρέχουσα κατάσταση τους. Πρέπει ωστόσο, να γίνεται ξεκάθαρο στους πολίτες, ότι οι όποιες αλλαγές δηλωθούν στην αίτηση του ΚΕΑ (σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση) θα πρέπει να αποτυπώνονται και στην επόμενη φορολογική δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν τα χρήματα που καταβλήθηκαν και το νοικοκυριό δεν θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ για ένα έτος,

β) Όχι αυτό δε θα συμβεί. Δεν ενδιαφέρει το σε ποιους μήνες αναλογούν τα χρήματα, αλλά πότε εισπράχθηκαν.

Έχουμε πει σε προηγούμενη αλληλογραφία ότι δεν δεχόμαστε υπεύθυνες δηλώσεις. Η αίτηση για το ΚΕΑ από μόνη της επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, οπότε δεν έχει νόημα να συγκεντρώνουμε κι άλλες.

Ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση

Αν προσκομίσει δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση, τότε υπάρχει η δυνατότητα της συγκεκριμένης αλλαγής στην αίτηση. Σημειώνεται ωστόσο, ότι αυτή η αλλαγή θα πρέπει να απεικονίζεται στο επόμενο Ε1, σε διαφορετική περίπτωση ο δικαιούχος υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ, περί διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Συνιδιοκτησία, επικαρπία-ψιλή κυριότητα

Διαμονή στο εξωτερικό

Η αδερφή προσκομίζει την φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση που υποβάλλει) ή άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης και λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά της. Σε αυτή την περίπτωση (η οποία δεν αποτελεί φιλοξενία, αλλά παραχώρηση), η παραχώρηση πρέπει να αποτυπώνεται στο επόμενο Ε1 που θα υποβάλλει η αδερφή, διαφορετικά η ενίσχυση θα διακοπεί και θα αναζητηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Οποιοδήποτε πρόσφορο δικαιολογητικό αποτυπώνει την αλλαγή: έντυπο Ε1 αυτού που μετακόμισε, άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας στη χώρα που μετακόμισε, κάποιο λογαριασμό (τηλεφώνου - ρεύματος), αίτηση για συμμετοχή σε προγράμματα της χώρας που μετακόμισε και γενικότερα οτιδήποτε κρίνετε εσείς ότι τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Δεν μπορεί να κάνει μόνο ο γιός αίτηση. Η αίτηση για το ΚΕΑ πρέπει να περιλαμβάνει όλους όσους διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Η περίπτωση που περιγράφετε δεν είναι φιλοξενία, αλλά παραχώρηση. Πρέπει να αποτυπωθεί οπωσδήποτε στην επόμενη φορολογική δήλωση.

Εξουσιοδότηση

Η αίτηση γίνεται μόνο για όσα άτομα διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Αυτό σημαίνει ότι ο γιός, εφόσον βρίσκεται μόνιμα το εξωτερικό, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην αίτηση. Γενικά, όταν υπάρχει εξουσιοδότηση η αίτηση γίνεται στο όνομα αυτού που εξουσιοδοτεί (και όχι αυτού που εξουσιοδοτείται).

Πρόσφατη φιλοξενία

Θάνατος φιλοξενούντα

Μπορεί, αρκεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κατάσταση που περιγράφετε (ληξιαρχική πράξη θανάτου του ιδιοκτήτη) και στο επόμενο Ε1 να αποτυπώνεται η αλλαγή.

Μπορούν να κάνουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τρέχουσα κατάσταση. Πρέπει να είναι σαφές ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να αποτυπώνονται στην επόμενη φορολογική δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα και ο δικαιούχος δεν θα μπορεί να ξαναυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα. Στην επόμενη φορολογική δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναεμφανίζεται ως φιλοξενούμενος.

Αμφισβήτηση φιλοξενίας από τον φιλοξενούντα

Ως αρχή έχουμε πει ότι η απόδειξη όσων δηλώνονται στην αίτηση του ΚΕΑ βαραίνει τον πολίτη. Εφόσον, υπέπεσε στην αντίληψη της αιτούσας, μέσω της αίτησης για το ΚΕΑ, ότι φιλοξενεί άτομα χωρίς να το γνωρίζει, μπορεί να μεταβεί στην οικεία ΔΟΥ, να καταγγείλει το γεγονός και να σας προσκομίσει αντίγραφο της πρωτοκολλημένης καταγγελίας της. Εναλλακτικά, γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (δικαιολογητικό) αποδεικνύει τα λεγόμενα της.

Μη αποδοχή κληρονομιάς

Μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ μόνο από κοινού με τον αδερφό του (στην περίπτωση φυσικά που μένουν και οι δύο κάτω από την ίδια στέγη). Την αίτηση μπορεί να την υποβάλει είτε ό ένας, είτε ο άλλος (εικάζω ότι υποβάλλουν και οι δύο φορολογική δήλωση). Πρέπει να είναι σαφές ότι στην επόμενη φορολογική που θα υποβάλουν, θα έχει γίνει η αποδοχή κληρονομιάς.

Άλλες περιπτώσεις φιλοξενίας

Άλλες περιπτώσεις σύνθεσης νοικοκυριού

Ας προσκομίσει οτιδήποτε αποδεικνύει ότι διαμένει στη Ρωσία πχ κάποιο λογαριασμό (τηλεφώνου - ρεύματος), αίτηση για συμμετοχή σε προγράμματα της χώρας που μετακόμισε, ενοικιαστήριο συμβόλαιο με το όνομα του και γενικότερα οτιδήποτε κρίνετε εσείς ότι τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Διασταυρώσεις Εισοδήματος

Δικαιολογητικά για αλλαγή

Παραθέτω τη βασική αρχή:

Διασταύρωση εισοδήματος: στην αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένο το εισόδημα του προηγούμενου έτους (2015) διαιρεμένο δια του δύο. Σε περίπτωση που ο αιτών το αμφισβητεί προσκομίζει δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι δεν εισέπραξε το ανάλογο ποσό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 (πχ αντίγραφα μισθοδοσίας, επιστολή απόλυσης, ανανεωμένη κάρτα από ΟΑΕΔ). Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του πεδίου χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικού, με μοναδικές εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που: α) το πεδίο δεν είναι προσυμπληρωμένο, οπότε ο αιτών (ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος Δήμου ή ΚΕΠ) είτε το αφήνει μηδενικό, είτε συμπληρώνει τυχόν εισοδήματα που εισέπραξε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και β) το ποσό που δηλώνει ο πολίτης είναι μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται προσυμπληρωμένο.

Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα του προγράμματος. Ο πολίτης να δηλώσει την πραγματική του κατάσταση, ανεξαρτήτως αν προκύπτει από τις διασταυρώσεις των συστημάτων. Το συμπληρώνετε χωρίς υπεύθυνη δήλωση, αφού σας το δηλώνει ο ίδιος (και αφού αποτελεί προς τα «πάνω» αλλαγή του εισοδήματος.

Η πλατφόρμα διασταυρώνει το εισόδημα που αποκτήθηκε το προηγούμενο έτος. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει ότι τα ίδια χρήματα δεν εισπράχθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 αρκεί. Τα πιο συνήθη μέχρι τώρα είναι η επιστολή απόλυσης ή η ανανεωμένη κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Όταν ο αιτών ισχυρίζεται ότι το πρώτο 6μηνο εισέπραξε ποσό χαμηλότερο από αυτό που του εμφανίζεται στο σύστημα, φέρει το βάρος της απόδειξης (πχ καταστάσεις μισθοδοσίας). Εκεί που δεν ζητούνται δικαιολογητικά είναι όταν το σύστημα δεν εμφανίζει ΚΑΜΙΑ πληροφορία, όποτε μπορεί να εισάγεται στα σχετικά πεδία ότι δηλώνει ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης.

Εξαρτάται από που έχει αποκτηθεί το εισόδημα. Αν είναι πχ από μισθωτή εργασία, αρκεί η επιστολή απόλυσης ή η σύμβαση που φαίνεται ημερομηνία λήξης της εργασιακής σχέσης κτλ.

Υπολογισμός εισοδήματος από εργασία

Θα κάνει αίτηση και θα δηλώσει κανονικά το μηνιαίο εισόδημα (μια φορά, όχι κάθε μήνα). Γενικά δηλώνονται μόνο οι μεταβολές, οπότε ο συγκεκριμένος θα δηλώσει ξανά τη διακοπή είσπραξης του εισοδήματος, με το πέρας της εποχικής εργασίας του. Ακόμα και στην περίπτωση που ο μισθός είναι μεγαλύτερος από το ΚΕΑ, επειδή ελέγχεται το εισόδημα του τελευταίου 6μήνου, δεν μπορεί να αποκλειστεί από την υποβολή της αίτησης.

Δηλώνονται οι μισθοί μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών, πριν την επιβολή του φόρου. Το 20% δεν το αφαιρείτε ούτε εσείς, ούτε ο λογιστής, αλλά αφαιρείται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

Αγρότες-Ελέυθεροι επαγγελματίες

Ισχύει ότι και ανωτέρω: πρέπει να το δηλώσουν όταν το εισπράξουν (θα υπάρξει διασύνδεση με τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε σε κατοπινούς μηνιαίους ελέγχους θα αποτυπωθούν και οι επιδοτήσεις που τυχόν εισέπραξε κάποιος).

Στις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών, το εξαμηνιαίο εισόδημα (και μόνον αυτό) θα ελέγχεται αναδρομικά από την επόμενη φορολογική δήλωση.

Θα δηλώσουν το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης. Ως γενική αρχή, δηλώνεται το συνολικό εισόδημα που εισπράχθηκε μετά την αφαίρεση των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση.

Επιδόματα-βοηθήματα

Ως γενική αρχή: δηλώνεται το εισόδημα που έχει εισπραχθεί (και όχι το οφειλόμενο). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δηλωθεί το ποσό οικογενειακών επιδομάτων που έχει καταβληθεί τους τελευταίους έξι μήνες και όχι αυτό που θα εισπράξουν σύντομα, όπως λέτε. Αυτό που θα εισπράξουν θα πρέπει να το δηλώσουν στη γνωστή προθεσμία.

Τυπικά πρέπει να δηλώνονται από τον αιτούντα, καθώς στην ΚΥΑ δεν ορίζεται πουθενά ότι εξαιρούνται. Παρόλα αυτά, δεν περιγράφεται πουθενά διαδικασία κατά την οποία οι Δήμοι ή τα ΚΕΠ παρεμβαίνουν «αυτοβούλως» κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης, εάν δεν προκύπτουν αναντιστοιχίες από τις διασταυρώσεις. Θεωρώ ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να επιτρέψουμε στους πολίτες να υποβάλλουν κανονικά την αίτηση και οι περιπτώσεις αυτές (ανάλογα με το τι θα αποφασίσει κάθε Δήμος), να παραπέμπονται για εκ των υστέρων «επαλήθευση».

Ναι, τα μοναδικά που εξαιρούνται είναι τα επιδόματα αναπηρίας και το επίδομα αναδοχής.

Κανονικά, πρέπει να έρθουν να το δηλώσουν (εντός 15 ημερών από την είσπραξη του) για να αναπροσαρμοστεί το ποσό. Διαφορετικά θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις της ΚΥΑ (περί διακοπής, αχρεωστήτως κτλ).

Συντάξεις

Ναι μπορεί να κάνει αίτηση, αφού υπολογίζεται το εισόδημα που εισπράχθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο. Πρέπει ωστόσο, εντός 15 ημερών από τη στιγμή που θα πάρει τη σύνταξη, να το δηλώσει ώστε να διακοπεί η παροχή του ΚΕΑ, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και δεν θα μπορεί να ξαναυποβάλει αίτηση.

Ναι, υπολογίζεται κανονικά. Θα πρέπει να δηλωθεί γιατί είναι από τα πεδία που αν και δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο, θα ελεγχθεί εκ των υστέρων.

Άλλες περιπτώσεις

Δικαιούται να αιτηθεί, αλλά να είναι σαφές ότι θα απορριφθεί. Προσμετρούνται όλα τα εισοδήματα (με συγκεκριμένες μόνο εξαιρέσεις).

Ως γενική αρχή δεν υπάρχει δυνατότητα να απαγορευτεί στον πολίτη να κάνει αίτηση. Απλά σε περίπτωση που επιμένει, πρέπει να του είναι ξεκάθαρες οι συνέπειες.

Από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι:

«Οι άνεργοι που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή τους στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, θα πρέπει:

Α) να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους (για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο ηλικίας είναι 55 και 50 αντίστοιχα), το οποίο θα βεβαιώνεται από την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Β) να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά τρίμηνο.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αιτών πρέπει να έχει ανανεωμένη κάρτα ανεργίας. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτής και ενδεχομένως δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει ότι είναι δικαιούχος του προγράμματος του ΟΑΕΔ (πχ μια βεβαίωση του ΟΑΕΔ θα βοηθούσε). Αλλά και η ανανεωμένη κάρτα ανεργίας από μόνη της τεκμηριώνει ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από μισθούς.

Διασταύρωση Περιουσίας

Καταθέσεις

Ο έλεγχος των καταθέσεων γίνεται με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση (βάσει δηλαδή των τόκων που έχουν δηλωθεί σε αυτή, προκύπτει το ύψος των καταθέσεων). Άρα η απάντηση στο ερώτημα σας εξαρτάται: α) από το σε ποιά φορολογική δήλωση έχουν δηλωθεί οι τόκοι των καταθέσεων και β) από το αν συγκατοικούν ή όχι.

Στην ΚΥΑ ορίζεται ρητά ότι υπολογίζεται το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρουν οι τρέχουσες καταθέσεις, αλλά αυτές που είχαν δηλωθεί (οι τόκοι τους δηλαδή), στο τελευταίο Ε1. Οπότε, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτό το πεδίο.

Επενδύσεις

Ακίνητη περιουσία

Όπως δηλώνεται στη φορολογική του δήλωση. Ιδιοκτησία εικάζω.

Οχήματα

Κριτήριο Διαμονής

Δικαιολογητικά διαμονής

Αρκεί η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ, που να αποτυπώνει την διεύθυνση κατοικίας, σε συνδυασμό με το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (στο οποίο θα αποτυπώνεται και η φορολογητέα αξία του ακινήτου) όπου φαίνεται η ιδιοκτησία. Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ δεν φαίνεται η ιδιοκτησία, μαζί με το λογαριασμό ΔΕΚΟ, απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης σύμφωνα με την οποία ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος του συγκεκριμένου στεγαστικού προγράμματος (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ 2004)

Για το ΚΕΑ απαιτείται νόμιμη και μόνιμη διαμονή στη χώρα (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ), άρα απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα που να το τεκμηριώνουν (ή ακόμα και αίτημα ανανέωσης αυτών).

Άστεγοι

Χρειάζεται βεβαίωση της αστεγίας από εσάς και κατά τα άλλα ισχύει η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και ότι γενικά προβλέπεται για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Πρέπει να δηλωθεί ότι έχει δηλώσει στο Ε1. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλει Ε1 πρέπει να υποστηριχθεί προκειμένου να υποβάλλει. Ακόμα και εκπρόθεσμα να την υποβάλλει, εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής προστίμου.

Αυτές οι περιπτώσεις εντάσσονται στην κατηγορία των αστέγων, όπως έχουν περιγραφεί στην ΚΥΑ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια βεβαίωση από εσάς ότι διαμένουν σε container και κατά τα άλλα ισχύει η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και ότι γενικά προβλέπεται για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Για τους άστεγους έχει προβλεφθεί ρητά στην Υπουργική Απόφαση ότι πρέπει να έχουν καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία των Δήμων ή κάνουν χρήση υπηρεσιών δομών που απευθύνονται σε άστεγους. Αν υπάρχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής από το Δήμο, σημαίνει ότι ο Δήμος βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη διαμένει στα γεωγραφικά όρια του, άρα, η βεβαίωση σε συνδυασμό με το συμβόλαιο αγοράς θεωρητικά σας καλύπτει για να ενταχθεί ως άστεγη. Παρόλα αυτά, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει μια ευχέρεια από την πλευρά του Δήμου. Αν ο δήμος για οποιοδήποτε λόγο θεωρεί ότι δεν καλύπτεται μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά ή να μην κάνει αποδεκτά όσα προσκομίζονται. Σε κάθε περίπτωση, ότι δηλώσει στην αίτηση για το ΚΕΑ, πρέπει να αποτυπώνεται και στην επόμενη φορολογική δήλωση.

Μόνο εσείς (ως Δήμος) μπορείτε να βεβαιώσετε την αστεγία τους. Αν εσείς δεν τους έχετε καταγεγραμμένους ή δεν μπορείτε να βεβαιώσετε ότι είναι άστεγοι, δεν μπορούν να ενταχθούν.

Διαφορές

Προσωπικά Στοιχεία

Αυτή η περίπτωση αφορά αιτούντες οι οποίοι είναι διπλοεγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΙΚΑ. Δεν φαίνεται να μπορούμε να κάνουμε κάτι μέχρι να διεκπεραιωθεί η διαδικασία από το ΙΚΑ.

Πληρωμές IBAN

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση της προπληρωμένης κάρτας.

Υπάρχει πρόβλημα, καθώς δικαιούχος θεωρείται αυτός που κάνει την αίτηση. Ας ακυρώσει την αίτηση και ας βάλει δικό του ΙΒΑΝ. Θα «χτυπήσει» στις πληρωμές, όταν θα σταλεί στα Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑ.Σ.) αρχείο όπου το όνομα δεν θα αντιστοιχεί στο ΙΒΑΝ.

Έντυπο Συναίνεσης

Στο έντυπο συναίνεσης υπογράφουν όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, άρα και η σύζυγος (προς αποφυγή παρεξηγήσεων: προσκομίζεται ένα έντυπο συναίνεσης με τις υπογραφές όλων των ενήλικων μελών, και όχι ένα έντυπο ανά ενήλικο μέλος).

Ακύρωση Εγκεκριμένων Αιτήσεων

Έχει ανοίξει η επιλογή για την ακύρωση εγκεκριμένων αιτήσεων τόσο για τους Δήμους, όσο και για τους πολίτες απευθείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά στη δήλωση των οικογενειακών επιδομάτων, δηλαδή προς τα πάνω διόρθωση του δηλούμενου εισοδήματος, δεν χρειάζεται η προσκόμιση δικαιολογητικών, οπότε η ακύρωση και η εκ νέου υποβολή μπορεί να γίνει απευθείας από τον αιτούντα.

-Για την ακύρωση μιας αίτησης, κατά την συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου ζητάμε το γνήσιο της υπογραφής?

Το έντυπο το υποβάλει σε εσάς αυτοπροσώπως ο αιτών, οπότε δεν χρειάζεται γνήσιο υπογραφής.

-Μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορούμε να ακυρώσουμε μια αίτηση που έχει υποβληθεί και εγκριθεί για να προχωρήσουμε σε νέα αίτηση?

Δεν υπάρχει σχετική προθεσμία.

Άλλες περιπτώσεις

Δεν μπορεί να απαγορευτεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης, αλλά πρέπει να είναι σαφής στον αιτούντα η υποχρέωση ανανέωσης της κάρτας. Σε αυτή την περίπτωση και να εγκριθεί η αίτηση για το ΚΕΑ, ο ΟΑΕΔ θα ενημερώσει την πλατφόρμα του προγράμματος, οπότε θα διακοπεί αυτόματα η καταβολή και δε θα μπορεί να επανυποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ για ένα χρόνο. Η κατεύθυνση (προσοχή: όχι υποχρέωση) είναι να ανανεώσει πρώτα την κάρτα ανεργίας και μετά να υποβάλλει αίτηση για το ΚΕΑ.

Παρακαλώ Περιμένετε...